+421 910 10 20 40    simtec@vykurovanie.sk

HomeServisná prehliadka plynových kotlov 

Servisná prehliadka plynových kotlov 

Pokiaľ bývate v rodinnom dome, ktorý vykurujete plynom či tuhým palivom, máte povinnosť vykonať revíziu plynového kotla minimálne 1 x ročne. Najideálnejší časť na jej realizáciu je počas leta, teda mimo hlavnej vykurovacej sezóny. Revízia plynového kotla trvá približne 1 hodinu.

Revízia plynového kotla – zákonom daná povinnosť

Zákon NR SR č. 17/2007 Z. z. o pravidelnej kontrole kotlov, vykurovacích sústav a klimatizačných systémov určuje presne, ako je daná povinnosť zo zákona na pravidelnú kontrolu kotlov, vykurovacích sústav a klimatizačných systémov.Tento zákon ustanovuje postupy a intervaly pravidelnej kontroly kotlov, vykurovacích sústav a klimatizačných systémov a odbornú spôsobilosť na výkon pravidelnej kontroly kotlov, vykurovacích sústav a klimatizačných systémov v nevýrobných budovách, ktoré spotrebúvajú energiu. Ide o také budovy, ktoré sú rodinnými a bytovými domami, školské, administratívne, zdravotnícke a kultúrne zariadenia.
 

Revízia plynového kotla – zodpovednosť za škody

Okrem spokojnosti, že je všetko, ako má byť a kotol funguje optimálne,  vám revízia prinesie ešte jednu užitočnú vec, a to potvrdenie (protokol) o vykonanej revízii. Prevádzkovateľ by mal vziať na zreteľ, že v prípade poistnej udalosti v dôsledku nevykonaných revízií a servisu mu poisťovňa neuhradí škodu, pretože si nesplnil zákonné povinnosti. Každé zariadenie nad 50 KW má povinnosť podľa vyhlášky raz ročne absolvovať bezpečnostnú prehliadku. 

Revízia plynových kotlov je povinnosť pre majiteľa

Mnohé, moderné plynové kotly majú zaznamenávanie prevádzky – počet hodín a iné servisné informácie . Revízny technik vie okamžite zistiť, koľko hodín boli rozvody a tlaková nádoba v prevádzke a ako bol plynový kotol vyťažený. Horák na kotle dokáže pracovať v plnej prevádzke počas sezóny až 1800 hodín.
Dôležité je upozorniť, že za technický stav plynového kotla, rozvodov a tlakových nádob, zodpovedá jeho vlastník. Podľa zákona, interval kontroly kotlov a vykurovacích zariadení je stanovený menovitým výkonom, druhom spaľovaného paliva a kategóriou budovy, kde sa kotol a vykurovacie zariadenie používa.
Revízia plynových kotlov sa odporúča minimálne raz za rok !
 
Štandardné plynové kotly v rodinných domoch majú výkon od 5 do 500 kW. V týchto prípadoch stanovuje vyhláška povinnosť vykonávať prevádzkovú revíziu plynového kotla raz ročne.Vyhláška stanovuje aj termín odbornej skúšky, ktorá sa má povinne vykonať raz za tri roky.

TIP

Ak chcete ušetriť a využiť zľavy, neváhajte a kontaktujte revízneho technika plynových kotlov po ukončení vykurovacej sezóny alebo počas skorého leta. Revíznu kontrolu by ste mali vykonať určite ešte pred začatím vykurovacej sezóny. Zanedbanie revízie plynového kotla môže zvýšiť spotrebu až o 25 !

Ako prebieha revízia plynového kotla?

Revíziu plynového kotla musí vykonávať autorizovaný revízny technik, ktorý má osvedčenie o absolvovaní revíznych skúšok.

Na požiadanie by sa mal vedieť určite preukázať. V minulosti sa totiž stávalo, že za revíznych technikov plynových kotlov sa vydávali podvodníci, ktorí následne, v domácnostiach seniorov a opustených ľudí, páchali trestnú činnosť.
Samotná revízia plynového kotla netrvá viac ako jednu hodinu. Revízny technik musí plynový kotol dôkladne prehliadnuť, vyskúšať jeho prevádzku a nastaviť jeho parametre. Pri revízii plynových kotlov je potrebné skontrolovať tesnosť plynových rozvodov a pripojených zariadení. Ak je to potrebné, revízny technik vymení opotrebované súčiastky a plynový kotol vyčistí.

Servisný technik vystaví potvrdenie

Po vykonaní revízie plynového kotla, servisný technik odovzdá majiteľovi kotla potvrdenie o vykonaní revízie a kontroly plynového kotla, rozvodov a tlakových nádob. Potvrdenie obsahuje údaje o teste funkčnosti a o meraní účinnosti kotla, odtlačok pečiatky a vlastnoručný podpis revízneho technika.
Súčasťou revízie kotla sú odporúčania na úpravy prevádzky plynového kotla a vykurovacieho systému, aby sa prípadne ušetrili náklady na prevádzku kotla, aj vzhľadom na stav budovy, jej prípadné zateplenie, alebo iné stavebné a prevádzkové úpravy.

Čo všetko musíme absolvovať?

Servisný technik má pri prehliadke plynového kotla skontrolovať

• skontrolovať dokumentáciu – identifikačný štítok, pripojenie kotla, teplotný spád, dokumentáciu montáže, umiestnenie a vetranie;


• zhodnotiť doterajšiu údržbu, treba mať k dispozícii doklady o predchádzajúcich opravách a údržbe;


• zhodnotiť kotol vizuálne (či nedochádza k úniku plynu), zmerať kvalitu obehovej vody, najmä tvrdosť, pH a vodivosť;


• zhodnotiť jeho vonkajší stav, najmä tepelnú izoláciu, oplechovanie, správny ťah spalín a odhaliť prípadné netesnosti odvodu spalín (dymovodu);


• skontrolovať čistotu okolia a funkčnosť regulačných prístrojov, vyčistiť výmenník, vnútro kotla a horáky od prachu a od spálených prachových častíc;

• skontrolovať spoľahlivosť zapaľovania;


• analyzátorom odmerať spaliny, čiže obsah kyslíka, CO, CO2, teplotu spalín, účinnosť spaľovania a komínovú stratu;


• skontrolovať tesnosť rozvodu plynu a vody, tlak v expanznej nádobe;

Vykonať nasledovné úkony

• vykonať test funkčnosti kotla počas prevádzky – skontrolovať ovládacie prvky a reguláciu, preveriť funkčnosť bezpečnostných prvkov;


• detektorom zistiť, či nedochádza k úniku plynu, a nastaviť parametre spaľovania podľa podkladov výrobcu;

• vyhotovenie zápisu o kontrole a nastavení kotla