+421 910 10 20 40    simtec@vykurovanie.sk

HomeRevízie plynových rozvodov a spotrebičov pre bytové domy

Revízie plynových rozvodov a spotrebičov pre bytové domy

Revízia plynového zariadenia je odborná prehliadka a odborná skúška, ktorú vykonáva revízny technik. Povinnosť vykonávať odborné prehliadky, odborné skúšky, tzv. revízie plynových zariadení sú stanovené vyhláškou č.508/2009 Z.z. Rozoznávame východiskovú, periodickú a mimoriadnu odbornú prehliadku a odbornú skúšku. Udržiavať odberné plynové zariadenie v zodpovedajúcom technickom stave predpisuje aj vyhláška §71 ods.2 pís. d) Zákona č. 251/2012 Z.z. Zákonom stanovené odborné prehliadky a odborné skúšky, musí vždy vykonávať odborne spôsobilá fyzická osoba (revízny technik) v zmysle platnej legislatívy, STN a technických predpisov. Výsledkom revízie je písomný doklad – revízna správa.

Odborná prehliadka plynových rozvodov

Sa vykonáva jeden x za tri roky

Odborná skúška plynových rozvodov

Sa vykonáva jeden x za šesť rokov

Revízie plynových rozvodov a spotrebičov v správe bytového domu

Pri OPZ sú rozvody plynu väčšinou v spoločných priestoroch a stúpacie potrubia prechádzajú jednotlivými bytmi a nebytovými priestormi. V prípade nejasností, či je konkrétna časť rozvodu plynu spoločnou časťou bytového domu, je rozhodujúca zmluva o spoločenstve SVB, kde sú vymedzené spoločné časti domu. 
SVB je ako právnická osoba povinná vykonávať prevádzkové revízie na vyhradenom OPZ slúžiacom na spoločné užívanie podľa vyhlášky Slovenského úradu bezpečnosti práce č. 86/1978 Zb. o kontrolách, revíziách a skúškach plynových zariadení v platnom znení.

Aké povinnosti a práva majú vlastníci?

Podľa zákona NR SR č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov je vlastník bytu na požiadanie povinný na nevyhnutný čas a v nevyhnutnej miere umožniť vstup do bytu osobe oprávnenej vykonávať revíziu, úpravu a údržbu OPZ. 

Ak vlastník bytu neumožní správcovi, teda spoločenstvu vlastníkov bytov, vykonanie prevádzkovej revízie, SVB sa môže obrátiť na príslušný súd. Vlastník alebo správca nehnuteľnosti, do ktorej je dodávaný zemný plyn, je povinný udržiavať spoločné OPZ v zodpovedajúcom technickom stave podľa zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov. Napriek skúsenostiam z praxe, kde tomu tak často nie je – jednak zo strany vlastníka bytu alebo SVB –, je potrebné si uvedomiť závažnosť problematiky a jej zanedbaním myslieť aj na nežiaduce dôsledky.

TIP

Ak chcete ušetriť a využiť zľavy, neváhajte a kontaktujte revízneho technika plynových kotlov po ukončení vykurovacej sezóny alebo počas skorého leta. Revíznu kontrolu by ste mali vykonať určite ešte pred začatím vykurovacej sezóny. Zanedbanie revízie plynového kotla môže zvýšiť spotrebu až o 25 !